Hayat-ı Şerifleri

Eyüp Mezarlığındaki Kabri Şerifleri

Mevlana Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yetişmiş, büyük velilerdendir. Edirne’lidir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselamullah Hazretlerinin nesl-i pakinden gelen bir aileye mensup olmakla, seyyiddir.

Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri, çocukluk ve gençlik yıllarını çok değerli alimlerin ve velilerin sohbet ve ilim meclislerinde bulunarak geçirmiş, dini ve tasavvufi ilimlerde kendisini yetiştirmiştir.

İstanbul’da tanınan bir insan haline gelen Seyyid Mehmed Nuri Efendi, İstanbulluların sevgi ve saygılarına mazhar olmuştur. Kendilerine “Hafız” olmaları nedeniyle, Mustafa Haki Efendi Efendi ile birlikte Melek Hafız”, “Melek Efendi isimleri verilmiştir.

Edirneli Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri, Nakşibendiyye Tarikatının “Halidiyye” kolunun önemli şeyhlerindendir. Sirkeci, Salkım Söğüt’te bulunan Hacı Beşir Ağa Dergâhı Şerifinde irşad işi ile meşgul olmuş ve bu dergâhı canlandırarak, bir “Halidî” merkezi olmasını sağlamıştır.

Mehmed Nuri Efendi Hazretleri’nin İstanbul’daki görev yerlerinden birisi de Nuh Efendi Medresesi’dir. Kendilerinden sonra Hasan Visali Efendi ve Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri de burada vazife yapmışlardır.  Melek Efendi Hazretleri, Şeyhi Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Hazretleri’nin 1876 yılında ahirete irtihalleri üzerine “Fatih Halıcılar Tekkesi” ve “Feyzullah Efendi Dergâhı” olarak meşhur olan tekkenin postnişini olmuş ve vefatlarına kadar da bu görevde bulunup irşad vazifesi yapmışlardır.

Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri, bir Nakşibendî-Halidî ve Mevlevî şeyhi olarak birçok kişiye manevi rehberlik yapmiş, kemalatlarının tamamlamalarına vesile olmuştur. Bu dergâhta yetişerek mürşidlik makamına erişen bazı şeyhler şunlardır:

Şeyh Hasan Visali Efendi

Şeyh Mevlana Küçük Hüseyin Hüsnü Efendi

Vidinli Şeyh Hacı Sadık Efendi (Hacı Feyzullah Efendi’nin oğlu)

Çorumlu Şeyh Ömer Lütfi Efendi

Manastırlı Şeyh Hacı Talha Efendi

Edirnekapılı Şeyh Abdurrahman Efendi

İstanbullu Şeyh Rüstem Efendi

Kocamustafapaşalı Hoca İbrahim Efendi

Kalenderhane Mektebi muallimi Şeyh Osman Efendi

Emin Baba Tekkesi şeyhi Seyyid Halilürrahman Efendi

Şeyh Necip Efendi

Şeyh Ahmed Efendi

Şeyh Hafız Sadettin Efendi

Şeyh Hafız Muhammed Efendi

Şeyh Hafız Nususi Efendi

Şeyh Hafız Kuddusi Efendi

Şeyh Hace Mesud Efendi

Şeyh İbrahim Şaban Efendi

Şeyh Yafalı Ahmed Efendi

Şeyh Mehmed Rıdvan Efendi

Şeyh Emin Edhem Efendi

Şeyh Debbağ Ahmed Efendi

Şeyh Hüseyin Efendi

Şeyh Mehmed Faik Efendi

Şeyh Uşşaki Osman Efendi

Şeyh Salih Fevzi Efendi

Şeyh Kadırgalı Osman Efendi

 Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri’nin vefatından sonra manevi kardeşleri ve halifesi Şeyh Hasan Visali Efendi dergâhın şeyhi olmuş ve 1902 yılına kadar bu görevi yerine getirmiştir. Şeyh Hasan Visali Efendi Hazretlerinin vefatları üzerine de dergâhın şeyhi Mevlana Küçük Hüseyin Hüsnü Efendi Hazretleri olmuştur.

Küçük Hüseyin Efendi, Muhammed Nuri Efendi’nin 8 sene hizmetinde bulunmuştur. Küçük Hüseyin Efendi Hazretlerinin hocası Mehmed Nuri Efendi’ye bağlanması şöyle anlatılır:

Küçük Hüseyin Efendi, Hocasının ilk defa huzurlarına çıktığında, Seyyid Muhammed Nuri Efendi sormuş:

Maksadın nedir? Sonra devam etmiş:

Eğer dünyalık ise, Biga’dan emin birini istiyorlar; oraya gönderelim. Dünyalık değilse, hücreye koyalım.

Bundan sonra beş kuruş harçlık verir, hamama yollar. Ardından şöyle emreder:

— Ölü yıkanışı ile yıkan, dünya işlerine dair bir söz etmeden de gel.

Küçük Hüseyin Efendi, verilen emri yerine getirdikten sonra gelir. Gelir gelmez de, Mehmed Nuri Efendi kendisini erbaine sokar; birbiri ardına üç erbain çıkarır. Bu erbain çıkarma işinde Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, o kadar zorlanır ki, dizlerinin derileri soyulacak hale gelir.

Her gittiği yere kendisini de götüren şeyhini çok seven Mevlana Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, şeyhi hakkında duygularını şöyle dile getirmiştir:  Vücudum toprak olsa dahi, onun yaptığı iyiliğin karşılığını veremem.

Yine bir gün birlikte bulundukları bir sırada Mehmed Nuri Efendi’nin gözlerinden, şıpır şıpır yaşlar damlar.. Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri bu durumu görünce kendilerine sorar: Bu şekilde ağlamanıza sebep nedir?. Şu cevabı alır: Küçük Hüseyin, Plevne’ye o kadar teveccüh ediyorum da; içeride teveccühü kabul edecek bir ihvan göremiyorum.. Bu yüzden teveccühler geri geliyor…

Mevlana Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, hocası Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleri ve ondan sonraki hocası olan Şeyh Hasan Visali Efendi Hazretleri hakkında şöyle söylemiştir: Mehmed Nuri Efendi ile Hasan Visali Efendi çiftlerdi; biz onların her ikisine yardımcı olarak geldik.

Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, bir başka zaman da şöyle demiştir: Erbaindeydim. Harem-i Şerif’in kapısını açarken şu sözle karşılaştım: Nöbet senindir; fakat önünde iki kişi vardır.

Mevlana Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri ilahi klasikleri arasında yerini almış olan “Yâ Hüseyn-i Nakşibendredifli bir manzûmesinde manevi nisbetini şiir diliyle şöyle ifade etmiştir:

Şüphe yok kim Şâh Feyzullah’dan aldın nisbeti

 

Şeyh Muhammed Nûri de ikmal edince halveti

Şeyh Visâlî oldu elhak pîr-i hırka sohbeti

Zübde-i her üç imamsın yâ Hüseyn-i Nakşibend

 Çerkez Şeyhiolarak bilinen Çorumlu Mevlana Şeyh Ömer Lütfi Hazretleri de hocası Edirneli Seyyid Mehmed Nuri Efendi Hazretleriyle ilgili unutamadıkları bir hatırasını şöyle anlatmıştır:

Daha 7 yaşlarinda iken sık sık rüyalarımda bir zat görüyordum ve bana devamlı, “İlim öğrenmek için İstanbul’a gel!” diyordu..

Bu arada akrabamız olan Kundukzade Musa Paşa (İlk Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’in babası), tahsilimi tamamlamam için beni İstanbul’a getirdi.

Bu dönemlerde, bir yandan medreseye devam ederken bir yandan da rüyamda gördüğüm o zatı bulmak için her cuma namazını başka bir camide kılıyordum. Bir cuma günü, rüyalarımda gördüğüm o zatla karşılaştım. Bu zat-ı şerif, hocam Edirneli Şeyh Seyyid Muhammed Nûrî Efendi Hazretleri idi..

 

                                             

 Eyüp Mezarlığındaki Kabri

 Hocam beni görünce, diğer müridlerine, gariptir, kollayınbuyurmuşlar.. Bu vakitten itibaren tam 16 yıl yanlarında ve hizmetlerinde bulunup feyz ve himmetlerine kavuştum..

1884 yılında manevi eğitimimin tamamlandığını bildirerek icazetimi verdiler ve emirleri üzerine irşad için Sivas’ın Aziziye Kazasına bağlı olan Kazancı Köyü’ne gidip yerleştim. Bu sebeple, talebelerimizden olan Sultan Abdülhamid Han’ın Hanımının ve bizzat Sultanın İstanbul’da kalın ve istediğiniz yerde tekke açın tekliflerini kabul etmemiz mümkün olmadı… Kendileri duamızı aldılar, maddi ve manevi olarak hizmetimizde bulundular..”

Seyyid Mehmed Nuri el-Edirnevi Hazretleri, 1884 yılında İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuş ve Eyüp Mezarlığında Kaşgari Dergâhı’na yakın bir yerde defnedilmiştir. Zamanla, aile efradı, talebeleri ve dostları ile birlikte medfun bulundukları yer Nakşi – Halidi yolu kabristanı haline gelmiştir. Mezar taşında şöyle yazılıdır:

“Tarikat-ı Âliyye-i Nakşibendiyye meşayih-i izamından es-Seyyid el-Hâc Mehmed Nuri el-Edirnevi (ksa) Efendi Hz.”

Silsile-i Şerifleri

1 – Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bâkır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)

12 – Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)

13 – Ebu Ali el-Katibi (k.s.)

14 – Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)

15 – Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)

16 – Ebû Ali Farmedî (k.s.)

17 – Yûsuf Hemedânî (k.s.)

18 – Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)

19 – Ârif Rivegerî (k.s.)

20 – Mahmûd Fağnevî (k.s.)

21 – Ali Ramîtenî (k.s.)

22 – Muhammed Baba Simasî (k.s.)

23 – Emir Külâl (k.s.)

24 – Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)

25 – Alauddin Attar (k.s.)

26 – Ya’kub Çerhî (k.s.)

27 – Ubeydullah Ahrâr (k.s.)

28 – Muhammed Zahid (k.s.)

29 – Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)

30 – Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)

31 – Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)

32 – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)

33 – Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)

34 – Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)

35 – Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)

36 – Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)

37 – Abdullah Dehlevî (k.s.)

38 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri

39 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)

40 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)

41 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)